powered by


Our stories

Na Histwa Yo
Prisoners to puppeteers

Aida Alami and Michel Joseph

Eighty percent of people in prison in Haiti are awaiting trial - sometimes for years, even if they are innocent. Conditions are so bad, prisoners have died of hunger. Now artists, including ex-inmates, are using art to get the public's attention on the plight of thousands of men languishing in Haiti’s jails.


Publications in English:
From Prison's Horrors, a Work of Art
prisoners-to-puppeteers.jpg

Prizonye pou marionnettes

Aida Alami ak Michel Joseph

Katreven pousan moun ki nan prizon an Ayiti ap tann jijman - pafwa pou ane sa yo, menm si yo inosan. Kondisyon yo pa bon yo, prizonye ki te mouri grangou. Koulye a, atis ki enkli ansyen détenus, ap itilize atis pou rive atansyon piblik la sou li a retransmèt de milye de moun languishing yo ki nan prizon an Ayiti.


Piblikasyon an kreyòl:
Situation Carcérale en Haiti: Des marionettes pour denoncer l'horreur

Rejuvenating rice

Aida Alami and Phares Jerome

Haiti used to grow enough rice to feed itself until it was forced to drop its tariff barriers. Now it imports 80% of its rice, most of it from the US. A new government investment program has some farmers hopeful things could. One small company even plans to export back to the US.


Publications in English:
In Haiti, Golden Hopes in a Yellow Grain
rejuvenating-rice.jpeg

Prix diri

Aida Alami ak Phares Jerome

Ayiti te itilize pou devlope ase diri pou bay manje tèt li jiskaske li te fòse pou li baryè tarif. Kounye a li enpòte 80% diri li, sa soti nan peyi Etazini. Yon nouvo gouvènman an envèstisman pwogram gen kèk fèmye èspwa sa te kapab. Yon sèl ti konpayi an menm te gen plan pou ekspòtasyon tounen pou Etazini.


Piblikasyon an kreyòl:
Relance de la production de riz dans l’Artibonite: entre doute, méfiance et optimisme

Carnival of Change

Aida Alami and Michel Joseph

Each February, the city of Jacmel holds a giant 24-hour party, with parades of elaborate artwork and flamboyant costumes. This year, the theme of Carnival was “Change” - sending a powerful message to the government and to the world.


Publications in English:
Haitian artists give everything to Jacmel carnival
carnival-of-change.jpg

Kanaval de chanjman

Aida Alami ak Michel Joseph

Chak mwa Fevriye, vil Jakmèl a chaje yon gwo 24 trè sou pati, avèk parad élaborer une ak grandyoz pandan. Ane sa a, tèm kanaval li te genyen "Chanjman" - voye yon mesaj ki pwisan pou gouvènman an e pou mond lan.


Piblikasyon an kreyòl:
Le papier mâché pour la survie quotidienne
Haïti -Jacmel :Le papier mâché pour la survie quotidienne

More stories
Plis istwa

Impact

Enpak

Michel and I were on equal footing, paid the same amount by Round Earth and equally invested in producing content for our respective outlets. I love the idea of Michel’s work, in which I played a part, reaching every corner of Haitian society. I love the idea of Round Earth partnerships catching fire and spreading into continuously expanding networks between journalists across borders in the years to come.

Michel ak mwen te sou menm nivo nan projè Round Earth, nou te touche menm kantite lajan epi nou te gen men ròle nan prodiksyon repotaj yo. Mwen te renmen lide Michel yo, mwen te pataje anpil ladan yo . Mwen te santi empotans ròle mwen nan chak kwen sosyete a . Projè patenarya Round Earth la se tankou yon difè ki gaye ki ap pran fos ka jounalis ki gen pou travèse fontyè nan lané kap vini yo.

In a country like Haiti where most journalists don't do field work, Round Earth Media allowed me to dig deep. Close to a hundred interviews, entire days spent in the streets of Port-au-Prince, Jimani, Malpasse, Cap Haitien, Terrier Rouge, Ouanaminthe, Gonaives, and Lestere. [This project has] convinced me more than ever that the craft of a journalist is the same throughout the world.

Nan yon peyi tankou Ayiti kote pifò jounalis pa fè travay sou plas, Round Earth Media te pemèt mwen fouye dosye yo pi fon . Lò nou te fini fè prèsk 200 entwèvi ak lò nou fè tout jounin ap mache nan lari Pòtopwens, Jimani, Malpasse, Cap Haitien, Terrier Rouge, Ouanaminthe, Gonaïves ak Lestere. [Projè sa] vini konvenk mwen ke pwofesyon jounalis la se menm bagay toupatou sou latè.

All the team
Tout ekip la

Media Partners

Medya patnè

All our partners
Tout patnè nou yo

From the field

Soti nan terenInstagram